WSZYSCY PRELEGENCI

Bartosz Pilitowski

Fundacja Court Watch Polska

Socjolog, założyciel i prezes Fundacji Court Watch Polska – pomysłodawca i lider największego na świecie programu obserwacji rozpraw sadowych – „Obywatelskiego Monitoringu Sądów„. Otrzymał Nagrodę Polskiej Rady Biznesu w kategorii „Działalność Społeczna”, a Fundacja została wyróżniona w 2016 roku nagrodą Prezydenta RP „Dla dobra wspólnego”. Współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz zasiadał w Radzie Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości.

dr Paweł Tomanek

Zakład Metod Badania Kultury, ISNS Uniwersytet Warszawski

Socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W 2010 roku obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. „Rola ekspertyzy w praktyce rodzicielskiej”. Obecnie bada proces kulturowy i instytucjonalny, który doprowadził do uznania przemocy wobec dzieci za problem społeczny i wprowadzenia w Polsce zakazu stosowania kar fizycznych.

Cristina Barbaglia

Save the Children Sweden

Specjalistka z ponad 15 letnim doświadczeniem w dziedzinie praw człowieka, w szczególności praw kobiet i dzieci. Pracowała dla ONZ, w której lobbowała na rzecz uwzględniania spraw dzieci w negocjacjach na wysokim szczeblu, wywierając wpływ na poglądy rządów państw na temat przemocy wobec dzieci, edukacji, pracy dzieci oraz trudnej sytuacji dzieci na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Pracowała jako doradczyni rządu brytyjskiego na forum ONZ, reprezentując Wielką Brytanię w negocjacjach dotyczących praw politycznych i praw człowieka. Kieruje działem Child Protection Advocacy.

Eva Kerpel, Węgry

crossbordermediator.eu

Ekonomistka, trenerka, mediatorka międzynarodowa, coach. Pracowała jako analityczka makroekonomiczna dla Węgierskiej Akademii Nauk, ośrodka analitycznego tygodnika „The Economist”, firmy konsultingowej Oxford Analytica oraz OECD. Jako specjalista w dziedzinie ochrony dzieci pracowała dla fundacji Kék Vonal, Eszter i Hintalovon na Węgrzech. Była członkinią zarządu organizacji Child Helpline International i Missing Children Europe. Jako mediatorka specjalizuje się w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci. Pracuje jako coach z rodzicami zaangażowanymi w spory międzynarodowe.

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Jagielloński - CM

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat specjalisty terapii środowiskowej PTP, pracownik  naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Współautor i autor około 50 publikacji naukowych. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego i kierowanego przez Nią zespołu pracującego z przewlekłą traumą wojenną. Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych i superwizje indywidualne, prowadził kilka ośrodków psychoterapeutycznych.

o. dr Adam Żak, SJ

Centrum Ochrony Dziecka

Doktor filozofii. Studia filozoficzne odbył w Krakowie, Monachium i Rzymie, a teologiczne w Neapolu. Autor publikacji nt. filozofii dialogu, relacji judaizmu i chrześcijaństwa oraz analizy sytuacji w postkomunistycznych społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2003-2012 doradca generała jezuitów i asystent ds. Europy Środkowo-Wschodniej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Joanna Gorczowska

Systemic Solutions – International Social Work Services

Praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, magister pedagogiki społecznej, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi. 13 letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbach społecznych jako diagnostyczny pracownik socjalny pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Długoletnie doświadczenie pracy w zespołach oceny i wspierania rodzin zastępczych w Wielkiej Brytanii. Od 5 lat pracuje jako ekspert sądowy tzw. Niezależny Pracownik Socjalny wspierając brytyjskie służby i sądy rodzinne.

Monika Olejnik

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Sędzia. Orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Specjalizuje się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw oraz w przesłuchiwaniu pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia. Członek Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autorskich szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem procedur pomocy dziecku krzywdzonemu.

dr Konrad Ambroziak

Zespół Gabinetów Psycho terapeutycznych Poza-Schematami

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący. Pracował z dorosłymi ofiarami przemocy, ich dziećmi i dziećmi krzywdzonymi w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i  w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie pomaga młodzieży i dorosłym z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami osobowości. Autor książki Depresja nastolatków, wielu artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej i zagadnień dotyczących etyki.

dr Grzegorz Wrona

Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany Specjalista oraz Superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA oraz Członek Zespołu Ekspertów ds. Alimentów przy RPO i RPD.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych
Biegły psycholog. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego, dotyczących zarówno ofiar, jak i sprawców. Prowadzi szkolenia dla prawników w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym. Autorka licznych publikacji z zakresu problematyki psychologii sądowej.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog sądowy, długoletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, zeznań pokrzywdzonych.

Paulina Wnukiewicz

Founder/Partner
Absolwentka wydziału psychologii UW, psychoterapeutka, seksuolog. Biegła z zakresu psychologii i seksuologii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Uczestniczy w charakterze biegłej w przesłuchaniach małoletnich oraz osób dorosłych. Zajmuje się diagnozą dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Na zlecenie wymiaru sprawiedliwości wydaje opinie w sprawach wykorzystania seksualnego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz opiniowania sądowo-psychologicznego, w kraju i za granicą.

Lucyna Kicińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 12 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W FDDS odpowiada m.in. za działanie telefonu zaufania 116 111 oraz 800 100 100.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa,  absolwentka KUL. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz Studium Terapii Narracyjnej i Studium Analizy Transakcyjnej. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci i dorosłych. Posiada uprawnienia do prowadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Autorka scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu.

Magdalena Zawadzka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka UW (specjalizacja kliniczna). Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z Europy i Stanów Zjednoczonych z zakresu diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie. Posiada certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Międzynarodowego Stowarzysze­nia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS.

Alicja Budzyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Koordynuje studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Prawnik oraz koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka oraz współautorka artykułów nt. udziału dziecka w procedurach prawnych. Udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Reprezentuje dzieci pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniach karnych.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek ze­społu interdyscyplinarnego dzielnicy Warszawa Targówek. Prawnik w Punkcie Informacyj­no-Konsultacyjnym dla dzielnicy Warszawa Mokotów.

Urszula Kubicka-Kraszyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zainteresowania badawcze dotyczą opieki okołoporodowej, praw pacjenta i praw dziecka. Większość swojego życia zawodowego związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2002-2011 w Fundacji Rodzić po Ludzku zajmowała się ochroną i rzecznictwem praw kobiet i praw pacjenta. Od 2017 r. pracuje w FDDS, gdzie odpowiada za organizację projektów edukacyjnych dla rodziców i profesjonalistów oraz studium dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka,  neofilolożka,  absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w SWPS w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii UW, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Trenerów House of Skills. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”. W Fundacji koordynuje również Politykę Ochrony Dzieci. Jest członkinią grupy roboczej ds. wspierania rodziny przy europejskiej organizacji Eurochild.