WSZYSCY PRELEGENCI

Arkadiusz Mrowiec

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, Pełnomocnik Krajowego Koordynatora ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.

Magdalena Zawadzka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka UW(specjalizacja kliniczna). Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z Europy i Stanów Zjednoczonych z zakresu diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie. Posiada certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego.

Anna M. Petersson

Barnahus Linköping

Olivia Lind Haldorsson

Child Circle

dr Dinesh Sethi

World Health Organization

Kieruje Programem Zapobiegania Przemocy i Urazom, realizowanym przez Wydział Chorób Niezakaźnych i Promocji Zdrowia Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy. Koordynuje działania w obszarze zapobiegania przemocy i urazom, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzenia dzieci, bezpieczeństwa na drogach i urazów u dzieci. Autor kilku raportów WHO dla Regionu Europejskiego, m. in. Europejskiego raportu w sprawie profilaktyki krzywdzenia dzieci.

 

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka,  neofilolożka,  absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w SWPS w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii UW, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Trenerów House of Skills. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”. W Fundacji koordynuje również Politykę Ochrony Dzieci. Jest członkinią grupy roboczej ds. wspierania rodziny przy europejskiej organizacji Eurochild.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek ze­społu interdyscyplinarnego dzielnicy Warszawa Targówek. Prawnik w Punkcie Informacyj­no-Konsultacyjnym dla dzielnicy Warszawa Mokotów.

Agnieszka Olszewska

Mediatorzy.pl

Mediatorka specjalizująca się w sprawach rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów społecznych i w zespołach. Członkini europejskiej siatki mediatorów pracujących w obszarze międzykulturowym. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Trenerka umiejętności społecznych, aktualnie w trakcie szkolenia na analityka grupowego. Pracuje w  zespole klinicznym Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m. st. Warszawy dz. Bemowo i firmie Mediatorzy.pl.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów House of Skills, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada za działania z zakresu public relations oraz jest członkinią Zarządu. Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów dotyczących praw dziecka i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Alicja Budzyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Koordynuje Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej oraz studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog sądowy, długoletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, zeznań pokrzywdzonych.

dr Magdalena Arczewska

Uniwersytet Warszawski

Socjolog i prawnik. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest badaczką i trenerką z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących polityki społecznej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu rządowym i samorządowym. Pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej oraz szeregu szkoleń w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu. Posiada uprawnienia do prowadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne i terapeutyczne.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką działu badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka publikacji  z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi i młodzieżą. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Była związana z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym w Józefowie, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Uzupełnieniem pracy klinicznej jest praktyka ambulatoryjna w Ośrodku ReGeneRacja. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Autorka wielu publikacji naukowych.

Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Prawnik oraz koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka oraz współautorka artykułów nt. udziału dziecka w procedurach prawnych. Udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Reprezentuje dzieci pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniach karnych.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Międzynarodowego Stowarzysze­nia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Doktor socjologii. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 1991-2008 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autorka i współautorka badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec tego problemu oraz  jego medialnego obrazu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, wydawanego przez FDDS, doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalistka ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorka projektów profilaktycznych. Od września 2015 koordynuje program Dzieci Uchodźców.