WSZYSCY PRELEGENCI

dr n. med. Paulina Karwowska

Światowa Organizacja Zdrowia

Tytuł lekarza uzyskała na Akademii Medycznej w Warszawie, tytuł magistra Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH w Warszawie. Pracowała jako lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie oraz w Zakładzie Żywienia Szpitalnego w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Pracowała w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych. Od 2003 roku Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka RP IV i V kadencji, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy, następnie Fundacji SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Od 2007 roku Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w latach 2011-2012 Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Inicjator wielu zmian legislacyjnych chroniących prawa dziecka. Wnioskodawca uchwalenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka i 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Paulina Wnukiewicz

Centrum Psychoterapii BEN-MED

Absolwentka wydziału psychologii UW, psychoterapeutka, seksuolog. W charakterze biegłej uczestniczy w przesłuchaniach, zajmuje się diagnozą dzieci krzywdzonych i ich rodzin, na zlecenie wymiaru sprawiedliwości wydaje opinie w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich. W kraju i za granicą uczestniczyła w licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz opiniowania sądowo-psychologicznego.

dr Agnieszka Izdebska

Instytut Psychologii UAM

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Prowadzi psychoterapię, opiniuje na potrzeby Sądu i Prokuratury w sprawach dotyczących przemocy seksualnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM. Główne zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół przemocy seksualnej, a także psychoanalitycznego ujęcia rozwoju oraz leczenia trudności psychicznych.

ks. Łukasz Knieć

Centrum Ochrony Dziecka

Kapłan, diecezjalny duszpasterz młodzieży w diecezji opolskiej, katecheta, prezes Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe, słuchacz studium podyplomowego na akademii Ignatianum w Krakowie w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

Monika Olejnik

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sędzia orzekająca w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, specjalizująca się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw oraz w przesłuchiwaniu pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia, członek Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autorskich szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem procedur pomocy dziecku krzywdzonemu.

s. Karina Katarzyna Baca

Centrum Ochrony Dziecka

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oligofrenopedagog, logopeda.

dr Ewa Dziewońska

Centrum Ochrony Dziecka

Nauczyciel akademicki – Akademia Ignatianum w Krakowie, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Członek Naukowej Sekcji Terapii Rodzin Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Społeczny kurator dla nieletnich w Krakowie.

dr Grzegorz Wrona

Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany Specjalista oraz Superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA oraz Członek Zespołu Ekspertów ds. Alimentów przy RPO i RPD.

Renata Durda

Niebieska Linia

Od 2005 roku kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówką Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy w rodzinie www.pismo.niebieskalinia.pl; ekspertka w pracach legislacyjnych nad zmianami do aktów prawnych z zakresu pomocy ofiarom przestępstw oraz międzynarodowych projektach badawczych z tego obszaru.

Emilia Naumann

Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Adwokat, od 14 lat prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie, zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi dotyczącymi zwłaszcza  szeroko pojętej ochrony praw dziecka: w postępowaniach rodzinnych i  karnych przed sądami, prokuraturami i innymi instytucjami. Uczestniczka konferencji i  trenerka  szkoleń organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  Prowadzi szkolenie z prawa rodzinnego dla aplikantów  adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Współautorka publikacji „Dziecko pod parasolem prawa”.

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Jagielloński - CM

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat specjalisty terapii środowiskowej PTP, pracownik  naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Współautor i autor około 50 publikacji naukowych. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego i kierowanego przez Nią zespołu pracującego z przewlekłą traumą wojenną. Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych i superwizje indywidualne, prowadził kilka ośrodków psychoterapeutycznych.

Anna Kawalska

Fundacja Ocalenie

Psycholożka międzykulturowa i trenerka. Od 10 lat związana z Fundacją Ocalenie, a od 3 lat współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w programie „Chronimy Dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców”. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz młodzieży cudzoziemskiej w zakresie profilaktyki krzywdzenia oraz przemocy rówieśniczej oraz warsztaty dla mam w obszarze podnoszenia kompetencji wychowawczych w ośrodkach dla cudzoziemców.

Lucyna Kicińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 12 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W FDDS odpowiada m.in. za działanie telefonu zaufania 116 111 oraz 800 100 100.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 roku specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka i współautorka publikacji z zakresu nadużywania internetu przez młodzież oraz problemu krzywdzenia dzieci.

Joanna Gorczowska

Systemic Solutions – International Social Work Services

Praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, magister pedagogiki społecznej, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi. 13 letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbach społecznych jako diagnostyczny pracownik socjalny pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Długoletnie doświadczenie pracy w zespołach oceny i wspierania rodzin zastępczych w Wielkiej Brytanii. Od 5 lat pracuje jako ekspert sądowy tzw. Niezależny Pracownik Socjalny wspierając brytyjskie służby i sądy rodzinne.

Alina Prusinowska-Marek

III ZKSS w SR w Grodzisku Mazowieckim, Fundacja PROJEKT ROZ

Mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW. Od 1988 roku rodzinny zawodowy kurator sądowy – obecnie kurator specjalista ds. rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim. Od 2010 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA, IPZ PTP). Przewodnicząca Rady Fundacji Projekt ROZ. Autorka wielu publikacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z rodziną w kryzysie.

Elżbieta Matusiak

Fundacja PROJEKT ROZ

Od 23 lat matka, od 12 opiekun zastępczy. W tym czasie zapewniła opiekę 25 dzieciom. Prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Mały Książę” w Krakowie. Od 2012 roku pomysłodawca i prezes Fundacji PROJEKT ROZ. Szczególne zainteresowania związane z pieczą zastępczą dotyczą motywacji, rozwoju, profesjonalizacji i motywowania opiekunów zastępczych, etyki w kwestiach związanych z przekazywaniem informacji o dzieciach i sytuacji ich rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów Elżbiety Sołtys.

Marta Soczewka

Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Pedagog, trener, mediator, kurator społeczny, animator środowiskowy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Magister kryminologii, magister socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę z zakresu suicydologii kontynuuje w ramach studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Od 2016 roku bierze czynny udział w grupie roboczej ds. zapobiegania depresji i samobójstwom Ministerstwa Zdrowia.

prof. dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami: tradycyjnych i nowych problemów wychowawczych (np  cyberprzemoc) .

dr Anna Seredyńska

Centrum Ochrony Dziecka

Pedagog, teolog, psycholog psychoterapeuta. Adiunkt katedry Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie.

o. dr Adam Żak, SJ

Centrum Ochrony Dziecka

Doktor filozofii. Studia filozoficzne odbył w Krakowie, Monachium i Rzymie, a teologiczne w Neapolu. Autor publikacji nt. filozofii dialogu, relacji judaizmu i chrześcijaństwa oraz analizy sytuacji w postkomunistycznych społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2003-2012 doradca generała jezuitów i asystent ds. Europy Środkowo-Wschodniej. Od czerwca 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

dr Magdalena Najda

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Psycholog i filozof, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, wykładowca w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, wykładowca i trener w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, autorka i współautorka publikacji z dziedziny psychologii i prawa oraz psychologii moralności i etyki.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych
Biegły psycholog. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego, dotyczących zarówno ofiar, jak i sprawców. Prowadzi szkolenia dla prawników w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym. Autorka licznych publikacji z zakresu problematyki psychologii sądowej.

Arkadiusz Mrowiec

Sąd Okręgowy w Zamościu

Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, Pełnomocnik Krajowego Koordynatora ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.

Magdalena Zawadzka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka UW (specjalizacja kliniczna). Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z Europy i Stanów Zjednoczonych z zakresu diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie. Posiada certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego.

Anna M. Petersson

Barnahus Linköping

Koordynatorka centrum Barnahus Linköping w Szwecji, które powstało w 2005. Uczestniczyła w jego rozwoju od samego początku – najpierw jako reprezentantka w grupie roboczej, od 2012 roku, jako koordynatorka. Pracownica socjalna, wcześniej pracowała w obszarze pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Członkini różnych zespołów, zajmujących się takimi problemami, jak przemoc w bliskich związkach oraz krzywdzenie dzieci. Często wygłasza wykłady na temat modelu Barnahus, identyfikowania przemocy wobec dzieci i interwencji, kiedy dziecko ujawnia krzywdzenie.

Olivia Lind Haldorsson

Child Circle

Od 20 lat działaczka na rzecz praw dzieci i ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Pracuje w Brukseli, jest współzałożycielką Child Cricle  – organizacji pozarządowej, która koncentruje się na ochronie dzieci w prawie i polityce Unii Europejskiej. W latach 2002-2013 pracowała dla europejskiego biura organizacji Save the Children, koncentrując się na europejskim wymiarze sprawiedliwości UE. Jako niezależna ekspertka współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, wspierając strategiczne inicjatywy lobbingowe oraz projekty regionalne w dziedzinie europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka,  neofilolożka,  absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w SWPS w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii UW, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Trenerów House of Skills. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”. W Fundacji koordynuje również Politykę Ochrony Dzieci. Jest członkinią grupy roboczej ds. wspierania rodziny przy europejskiej organizacji Eurochild.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek ze­społu interdyscyplinarnego dzielnicy Warszawa Targówek. Prawnik w Punkcie Informacyj­no-Konsultacyjnym dla dzielnicy Warszawa Mokotów.

Agnieszka Olszewska

Mediatorzy.pl

Mediatorka specjalizująca się w sprawach rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów społecznych i w zespołach. Członkini europejskiej siatki mediatorów pracujących w obszarze międzykulturowym. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Trenerka umiejętności społecznych, aktualnie w trakcie szkolenia na analityka grupowego. Pracuje w  zespole klinicznym Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m. st. Warszawy dz. Bemowo i firmie Mediatorzy.pl.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów House of Skills, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada za działania z zakresu public relations oraz jest członkinią Zarządu. Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów dotyczących praw dziecka i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Alicja Budzyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Koordynuje studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog sądowy, długoletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, zeznań pokrzywdzonych.

dr Magdalena Arczewska

Uniwersytet Warszawski

Socjolog i prawnik. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest badaczką i trenerką z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących polityki społecznej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu rządowym i samorządowym. Pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej oraz szeregu szkoleń w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu. Posiada uprawnienia do prowadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne i terapeutyczne.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką działu badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka publikacji  z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi i młodzieżą. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Uzupełnieniem pracy klinicznej jest praktyka prywatna. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Prowadzi psychoterapię dorosłych ale głównie małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem traum relacyjnych.

Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Prawnik oraz koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka oraz współautorka artykułów nt. udziału dziecka w procedurach prawnych. Udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Reprezentuje dzieci pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniach karnych.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Międzynarodowego Stowarzysze­nia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Doktor socjologii. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 1991-2008 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autorka i współautorka badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec tego problemu oraz  jego medialnego obrazu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  koordynatorka Programu Dzieci Uchodźców oraz Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej.